Vad är hållbar utveckling?

FN´s agenda 2030

Hållbar utveckling definieras av FN ”som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Enligt FN´s agenda 2030 – är 17 globala hållbarhetsmål framtagna för att styra i rätt riktning mot ökad hållbarhet.

FN´s agenda 2030 – är 17 globala hållbarhetsmål

Mål 1_ ingen fattigdom
Mål 2_ ingen hunger
Mål 3_ god hälsa och välbefinnande
Mål 4_ god utbildning för alla
Mål 5_ jämställdhet
Mål 6_ rent vatten och sanitet
Mål 7_ hållbar energi för alla
Mål 8_ anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9_ hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10_ minskad ojämlikhet
Mål 11_ hållbara städer och samhällen
Mål 12_ hållbar konsumtion och produktion
Mål 13_ bekämpa klimatförändringarna
Mål 14_ hav och marina resurser
Mål 15_ ekosystem och biologisk mångfald
Mål 16_ fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17_ genomförande och globalt partnerskap

Se https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/

De svenska miljömålen och Agenda 2030

FN har beslutat om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål och 169 delmål. Flera av målen handlar om miljödimensionen hållbar utveckling, till exempel att hejda förlusten av biologisk mångfald. Sveriges miljömål omhändertar nationellt den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Sveriges miljömål